Zásady ochrany osobních údajů

Vážený subjekt,

naše společnost klade mimořádný důraz na ochranu Vašich osobních údajů. Abychom Vám mohli poskytnout co nejlepší služby, potřebujeme získat a zpracovávat Vaše osobní údaje. Všechny Vaše osobní údaje jsou považovány za důvěrné a jsou zpracovávány v souladu se zákonem č. 18/2018 Z. z. o ochraně osobních údajů (Zákon) a nařízením EP a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR). Tímto způsobem si Vás dovolujeme informovat o zásadách ochrany osobních údajů, které při jejich zpracování dodržujeme.

Správce

Společnost BENAX SERVICE s.r.o., Nádražní 189, 541 01 Trutnov, IČO: 07182228, zapsaná v Obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka č. 41872 (správce nebo BENAX SERVICE s.r.o) je správcem této internetové stránky a ve smyslu platných předpisů o ochraně osobních údajů se považuje taky za správce, který určuje účel a prostředky zpracování Vašich osobních údajů jako subjektu.

Jakékoliv otázky nebo připomínky týkající se ochrany Vašich osobních údajů Vám rádi zodpovíme na e-mailové adrese info@benax.cz

Účely zpracování Vašich osobních údajů

BENAX SERVICE s.r.o. zpracovává Vaše osobní údaje za účelem realizace zprostředkování práce u našich smluvních partnerů v tuzemsku nebo v jiné zemi EU.

Vaše osobní údaje zpracováváme taky za účelem vedení naší interní databáze kontaktů, abychom se s Vámi mohli zkontaktovat a nabídnout Vám další možnost práce u našich smluvních partnerů v tuzemsku nebo v jiné zemi EU, pokud se nám budete jevit jako vhodný kandidát.

Právní základ pro zpracování Vašich osobních údajů

Právními základy pro zpracování Vašich osobních údajů jsou předsmluvní a smluvní vztahy (právní základ podle článku 6 odst. 1 písm. b) GDPR a § 13 odst. 1 písm. b) Zákona) a rovněž Váš výslovný a dobrovolný souhlas (právní základ podle článku 6 odst. 1 písm. a) GDPR a § 13 odst. 1 písm. a) Zákona) v případě, pokud nám ho explicitně udělíte na předem stanovený účel uložení Vašich osobních údajů do naší interní databáze.

Souhlas s uložením osobních údajů do interní databáze a odvolání souhlasu

Pokud jste se rozhodli využít naše služby a při registraci nám udělíte souhlas pro uložení Vašich osobních údajů do naší interní databáze, budeme Vás kontaktovat v případě, že se vyskytne nabídka práce u našich smluvních partnerů v tuzemsku nebo v jiné zemi EU, a Vy se nám budete jevit jako vhodný kandidát.

Svůj souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů na tento účel můžete kdykoliv odvolat písemně na adrese sídla správce nebo e-mailem na adrese: info@benax.cz

Doba zpracovávání Vašich osobních údajů

BENAX SERVICE s.r.o. bude Vaše osobní údaje zpracovávat během doby, která je nevyhnutná pro dosažení stanoveného účelu, resp. kterou od ní vyžadují příslušné právní předpisy, přičemž v této souvislosti striktně dodržuje zásadu minimalizace uchovávání Vašich osobních údajů.

Pro účel realizace zprostředkování práce u našich smluvních partnerů v tuzemsku a zahraničí bude BENAX SERVICE s.r.o. zpracovávat Vaše osobní údaje nejdéle na dobu vzájemného smluvního vztahu mezi Vámi jako subjektem a společností BENAX SERVICE s.r.o. což je zpravidla jeden rok.

V rámci účelu vedení naší interní databáze kontaktů, abychom se s Vámi v budoucnu mohli zkontaktovat a nabídnout Vám další možnost práce u našich smluvních partnerů v tuzemsku a zahraničí, pokud se nám budete jevit jako vhodný kandidát, Vaše osobní údaje budeme zpracovávat po dobu deset let od udělení Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Následně Vaše osobní údaje zlikvidujeme v souladu s platnou legislativou.

Kategorie příjemců, kterým se Vaše osobní údaje poskytují

BENAX SERVICE s.r.o. bude Vaše osobní údaje zasílat svým smluvním partnerům v tuzemsku nebo v jiné zemi EU, kteří je v případě potřeby zašlou na potřebné veřejné či samosprávní instituce. Kromě toho, k Vašim osobním údajům budou mít přístup smluvně pověřeny zprostředkovatelé – dodavatelé služeb, které BENAX SERVICE s.r.o. využívá pro realizaci potřebných činností jako např. spolupracovníci, společnosti zabývající se správou a provozem IT-služeb, serverů, internetového připojení, e-mailových služeb a další obchodní partneři. Naši dodavatelé služeb jsou podrobovány důkladnému výběru a následně jsou pověřeny vybranými činnostmi, při kterých realizaci se musí řídit výlučně našimi pokyny. V případě potřeby jsou Vaše osobní údaje zasílány i veřejnoprávním orgánům jako např. soudy či orgány činné v trestním řízení, sociální pojišťovna, zdravotní pojišťovny, daňové orgány a podobně.

Další podmínky zpracování Vašich osobních údajů

BENAX SERVICE s.r.o. v souvislosti s Vašimi osobními údaji nevykonává profilování ani automatizované rozhodování.

BENAX SERVICE s.r.o. nezpracovává a neposílá Vaše osobní údaje mimo prostory Evropské unie.

BENAX SERVICE s.r.o. jako správce a také všichni zprostředkovatelé, které pověřil zpracováváním Vašich osobních údajů, pečlivé chrání Vaše osobní údaje proti náhodnému nebo protiprávnímu poškození nebo zničení, náhodné ztrátě, změně, neoprávněnému přístupu a poskytnutí neoprávněným třetím osobám, jako i proti jakémukoliv jinému neoprávněnému zpracování. Všechny údaje, které nám poskytujete a které získáváme a zpracováváme v souvislosti s výše uvedenými účely, jsou chráněny prostřednictvím vhodných a přiměřených technických a organizačních opatření proti neoprávněnému přístupu a manipulaci.

Vaše osobní údaje budou použity výlučně pro výše uvedené účely a mohou být zpracovávány pouze na základě pokynů správce přímo prostřednictvím jeho zaměstnanců nebo jim pověřenými zprostředkovateli a spolupracovníky.

Práva dotknuté osoby

Jako subjekt máte mnoho rozdílných práv. Detailní informace o Vašich právech naleznete zde: Práva subjektů.

Tato informace vstupuje v platnost dne 01.01.2019 a bude se v případě potřeby průběžně aktualizovat.