Práva subjektů

Společnost BENAX SERVICE s.r.o, se sídlem Nádražní 189, 541 01 Trutnov, IČO: 07182228, zapsaná v Obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka č. 41872, (správce nebo BENAX SERVICE s.r.o.) si Vás jako fyzickou osobu, osobní údaje které má zájem zpracovávat, resp. zpracovává, dovoluje ve smyslu předpisů o ochraně osobních údajů, zákona č. 18/2018 Z. z. o ochraně osobních údajů (Zákon) a nařízení EP a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR) jako správce, který určuje účel a prostředky zpracovávání Vašich osobních údajů jako subjektu, poučit o Vašich právech následovně:

Jako subjekt máte v souladu s §§ 21 a násl. Zákona a články 12 a násl. GDPR mnoho práv. Jedná se především o právo na přístup k Vašim osobním údajům. V této souvislosti můžete od BENAX SERVICE s.r.o. žádat potvrzení o tom, jestli Vaše osobní údaje zpracovává.

Informujeme Vás též o Vašich dalších následujících právech:

 • máte právo vědět, na jaké účely jsou Vaše osobní údaje zpracovávány;
 • máte právo vědět, které Vaše osobní údaje nebo jejich kategorie jsou zpracovávány; a právo na to, aby Vám tyto osobní údaje byli poskytnuty;
 • máte právo vědět seznam nebo kategorie příjemců, kterým jsou Vaše osobní údaje poskytovány včetně příjemců ve třetích zemích;
 • máte právo vědět dobu uchovávání Vašich osobních údajů;
 • máte právo žádat opravu Vašich nesprávních, neúplných nebo neaktuálních osobních údajů, jejich výmaz (právo být zapomenut) nebo omezení jejich zpracování;
 • máte právo podat stížnost orgánu dozoru – úřadu pro ochranu osobních údajů České republiky, Úřad pro ochranu osobních údajů
 • máte právo vědět o případné existenci automatizovaného individuálního rozhodování včetně profilování;
 • pokud BENAX SERVICE s.r.o. nezískal Vaše osobní údaje přímo od Vás, máte právo vědět zdroj, ze kterého Vaše osobní údaje získal;
 • pokud je to technicky možné, máte právo na přímý přenos Vašich osobních údajů od správce k jinému správci;
 • máte právo na to, aby Vám správce oznámil porušení ochrany Vašich osobních údajů, které by pro Vás mohlo být vysoce rizikové.

Výslovně Vás upozorňujeme, že

 • máte právo kdykoliv namítat z důvodů týkajících se Vaší konkrétní situace proti zpracovávání Vašich osobních údajů, které se Vás týká, pokud správce zpracovává Vaše osobní údaje na základě právního základu jeho oprávněných zájmů a
 • máte právo namítat vůči přímému marketingu, tj. zasílaní newsletterů či jiných komerčních a marketingových informací ze strany správce. Pokud budete vůči přímému marketingu namítat, Vaše osobní údaje pro tento účel správce již nebude zpracovávat.

O opravu, výmaz nebo omezení zpracování Vašich osobních údajů a námitky proti jejich zpracování můžete kdykoliv požádat písemně na adrese sídla správce nebo zasláním e-mailu na adrese info@benax.cz. Rovněž tu můžete požádat o více informací o ochraně osobních údajů.

Tato informace vstupuje v platnost od 01.01.2019.